<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13675453\x26blogName\x3dEl+Deste+De+Kimbaroth\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://eldestedekimbaroth.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_MX\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eldestedekimbaroth.blogspot.com/\x26vt\x3d7419921619533725386', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Para los que buscan el Tutorial del DJMAX...

Para Las Personas Que Han Preguntado "Dónde Esta El Tutorial Del DJMAX???", Les Acabo De Poner Un Link Del Lado Derecho, Las Dudas K Tengan Las Pueden Poner Ahí O En El Hilo De EOL.

- Kimbaroth
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

5:15 p. m.

cuando nos regalas otro post kimba?    » Publicar un comentario